Oferta w ramach NFZ

Powiatowy Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „Pałac „ w Przełazach sp . z o. o. prowadzi rehabilitację ambulatoryjną w ramach umowy z NFZ w godzinach:

Dzień Godziny
Poniedziałek 8:00 - 18:00
Wtorek 8:00 - 18:00
Środa 8:00 - 18:00
Czwartek 8:00 - 18:00
Piątek 8:00 - 18:00

Oferujemy zabiegi z zakresu:

 • Elektroterapii
 • Laseroterapii
 • Magnetoterapii
 • Hydroterapii ( wirówka kończyn dolnych i górnych )
 • Ultradźwięki
 • Światłolecznictwo ( lampa sollux )
 • Masaż suchy
 • Podciśnieniowa terapia uciskowa
 • Kinezyterapia ( ćwiczenia czynne, bierne, w obciążeniu, indywidualna praca z pacjentem
Zasady rejestracji

Aby zarejestrować się u świadczeniodawcy pacjent może zgłosić się do rejestracji:

Od 1 stycznia 2015 r. każda osoba wpisana na listę oczekujących na skierowanie, musi dostarczyć do świadczeniobiorcy oryginał skierowania w ciągu 14 dni. W przeciwnym przypadku będzie skreślona z listy oczekujących. Z list oczekujących będą również skreślone osoby, które nie stawią się u świadczeniobiorcy w wyznaczonym terminie chyba, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej. Świadczeniobiorca ma wówczas obowiązek poinformować świadczeniodawcę w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wyznaczonej wizyty.

Skierowanie na fizjoterapię ambulatoryjną, traci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia.

Skierowanie na świadczenie, aby było zarejestrowane powinno zawierać:

 1. Pieczątkę nagłówkową poradni zlecającej ( REGON placówki, numer komórki organizacyjnej, VII część kodu resortowego, numer umowy z NFZ
 2. Datę wystawienia skierowania
 3. Dane pacjenta (imię nazwisko, pesel, adres)
 4. Rozpoznanie ICD 10
 5. Zalecone zabiegi
 6. Imienna pieczątkę lekarza z numerem PWZ, oraz jego podpis

W zakładzie rehabilitacji ambulatoryjnej w cyklu terapeutycznym Fundusz finansuje do 10 dni zabiegowych, nie więcej jednak niż 5 zabiegów dziennie. W przypadku medycznie uzasadnionych lekarz kierujący może wypisać skierowanie od razu na 2 cykle zabiegowe.

Istnieje możliwość zapisania się na świadczenia fizjoterapii ambulatoryjnej wykonywanych w warunkach domowych, po uprzednim podpisaniu oświadczenia o niekorzystaniu z opieki długoterminowej i świadczeń hospicyjnych.

Przy zapisywaniu zgłaszających się pacjentów należy pamiętać:

 • świadczenia powinny być udzielone w możliwie najkrótszym terminie
 • świadczeniodawca jest zobowiązany do przyjęcia pacjenta w ustalonym terminie

Obowiązki pacjenta:

 • na podstawie skierowania pacjent ma prawo wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy
 • w przypadku, gdy pacjent nie może stawić się na wyznaczoną wizytę lub gdy zrezygnował ze świadczenia, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym świadczeniodawcę.

Oferujemy możliwość skorzystania z bazy noclegowo – wyżywieniowej Ośrodka dla pacjentów korzystających z zabiegów w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej.

Oferta w ramach PFRON

Ośrodek uzyskał w dniu 22 października 2016 roku wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nr OR/08/1/16

Jest uprawniony do organizowania następujących turnusów rehabilitacyjnych:

 1. Usprawniająco – rekreacyjnych dla grupy osób niepełnosprawnych:
  • Z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłaczeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
  • Z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich,
  • Z upośledzeniem umysłowym
  • Z choroba psychiczna,
  • Z padaczką,
  • Z autyzmem,
  • Kobiety po mastektomii
  • Z chorobami neurologicznymi
  • Z mukowiscydozą
  • Z wadami postawy
  • Z zaburzeniami depresyjnymi
  • Z zespołem Downa,
  • Ze schorzeniami kręgosłupa,
  • Ze schorzeniami reumatycznymi,
  • Ze schorzeniami układu oddechowego,
  • Ze skoliozą,
  • Ze stwardnieniem rozsianym.

Niniejszy wpis zachowuje ważność do 22 października 2019 r.